Wytyczne Gminy dla szkół i przedszkoli

Reviderte retningslinjer for oppfølging av smittetilfeller i skole og barnehage, 26.08.20

Utarbeidet av Smittevernkontoret og Bedriftshelsetjenesten i Stavanger kommune

 

Innledning

Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal sendes hjem og holdes hjemme inntil tilstanden er avklart. 

Barn, foresatte og ansatte skal som hovedregel selv ved milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte i barnehagen eller på skolen.

Det er viktig med god dialog med foresatte, slik at de forstår grunnen til at barn med symptomer ikke skal møte i barnehage/på skole/SFO.

Hvis sykdom oppstår i barnehagen eller på skolen/SFO 

Det er viktig at barn som får symptomer på luftveisinfeksjon, blir hentet så fort det lar seg gjøre. Syke barn bør om mulig ikke ta offentlig transport. Barnet må vente på å bli hentet i et eget rom sammen med en ansatt, eller ute der det ikke er andre barn. Ansatte må ta hensyn til barnets alder og omsorgsbehov, men der det er mulig, kan den ansatte holde 1-2 meters avstand. Hvis det ikke er mulig å holde avstand, og eleven er komfortabel med det, bør eleven ta på munnbind for å redusere smittespredning til andre. Alternativt kan den voksne ta på munnbind. Ved behov for toalett, skal dette ikke brukes av andre barn eller ansatte før det er rengjort. Den som passer barnet må vaske hender. I etterkant rengjøres rom, toalett og andre områder der barnet har oppholdt seg med vanlige rengjøringsmidler.

Ansatte som blir syke mens de er i barnehage/skole/SFO må dra hjem så snart det er mulig. De barna den syke ansatte har ansvar for, må bli ivaretatt av andre ansatte/vikar eller sendes hjem. Syke ansatte bør ikke ta offentlig transport. Syke ansatte bør ta på munnbind for å redusere smittespredning hvis de ikke kan holde to meters avstand til andre.

Eventuell testing vurderes etter gjeldende retningslinjer. Barnehagebarn, elever og ansatte som får bekreftet covid-19-sykdom skal følges opp av helsetjenesten for å få forsvarlig helsehjelp. 

Kommunehelsetjenesten vil kartlegge og følge opp nærkontakter til covid-19-positive personer i henhold til gjeldende anbefalinger. Kommunehelsetjenesten skal varsle barnehagen/skolen dersom barnehagebarn/elever eller ansatte får bekreftet covid-19, og beslutte nødvendige tiltak. 

Barn eller ansatte med luftveissymptomer

Personer som kan være syke med covid-19 anbefales å følge retningslinjene for testing. Barn og ansatte som blir syke skal dermed testes så snart som mulig, og kan kontakte fastlege for å bli satt opp til testing eller ringe koronatelefonen for testing på 51 91 40 30. Barn under 10 år med kun lette symptomer på luftveisinfeksjon, kan se an symptomene hjemme et par dager før testing. Imidlertid anbefales det å ikke avvente testingen for lenge, da dette kan komplisere smitteoppsporingen dersom covid-19 blir påvist

 

Barnehagebarn, elever og ansatte må ikke lenger være hjemme til de har hatt én symptomfri dag etter en luftveisinfeksjon (som ikke skyldes covid-19). Ungdomsskoleelever og ansatte skal nå være hjemme til de ikke lenger har symptomer. For barnehagebarn og barneskoleelever holder det at allmenntilstanden er god, da noen barn, og særlig de under 10 år, kan ha restsymptomer etter en gjennomgått luftveisinfeksjon som for eksempel rennende nese (uavhengig av farge på nesesekret) eller sporadisk hoste. Disse barna kan komme i barnehagen eller på skolen dersom allmenntilstanden er god og barnet er tilbake i sin vanlige form. En negativ koronatest fører ikke til at den syke kan komme tidligere tilbake i barnehagen/på skolen, retningslinjene over skal fremdeles følges.

 

Barn eller ansatte som har bekreftet covid-19                                                  Personer med påvist covid-19 skal være i isolasjon og kan ikke møte i barnehagen eller på skolen. Det er kommunehelsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (fhi.no). Retningslinjer til forskriften som regulerer isolasjon, er gitt av Helsedirektoratet. 

Kommunehelsetjenesten har ansvar for oppfølging rundt tilfeller med bekreftet covid-19, og vil varsle barnehagen/skolen dersom barn eller ansatte får bekreftet covid-19. Det er kommunehelsetjenesten som skal beslutte nødvendige tiltak som for eksempel å definere hvem som er nærkontakter til den syke og derfor skal i karantene, og om behov for informasjon til andre. Hvis det skulle bli behov for ytterligere tiltak, er det kommunehelsetjenestens oppgave å gi pålegg om dette.

Personer som har hatt covid-19, men som har avsluttet isolasjon etter anbefaling fra helsetjenesten, kan møte i barnehagen/på skole/SFO som normalt. 

 

Barn eller ansatte i karantene

Personer i karantene kan ikke møte i barnehagen eller på skolen. Kommunehelsetjenesten beslutter hvem som skal være i karantene og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (fhi.no). Retningslinjer til forskriften som regulerer karantene er gitt av Helsedirektoratet.  

Fra 13.08.20 skal alle nærkontakter i karantene i 10 dager etter siste eksponering, og det skilles ikke lenger på type nærkontakt. Med nærkontakter menes personer som har hatt tett kontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19, fra 48 timer før vedkommende fikk de første symptomene (for asymptomatiske fra 48timer før prøvetaking) og til personen er avisolert. 

 

Barn eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19

Dersom et hustandsmedlem er i isolasjon grunnet påvist covid-19 vil barnet eller den ansatte etter dagens retningslinjer defineres som nærkontakt og være i karantene. Ingen personer som selv er i karantene eller isolasjon kan møte i barnehagen eller på skole/SFO. Dersom det oppstår tvil om hvordan en skal følge opp et barn eller en ansatt med et smittet husstandsmedlem, kan ansvarlig leder ta kontakt med smittevernavdelingen.

 

Hvis en i husstanden til et barn eller en ansatt er syk eller i karantene 

Foresatte og andre personer som har luftveissymptomer eller er i karantene kan ikke møte i barnehage/på skole/SFO.

Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon som ikke er forårsaket av covid-19, skal barnet eller den ansatte møte i barnehagen/på skolen som normalt. For barn er dette avhengig av at bringe- og hentesituasjonen kan løses. Barnet eller den ansatte skal imidlertid gå hjem fra skolen/SFO/barnehage dersom vedkommende får symptomer på sykdom. Andre hygienetiltak som er skissert i smittevernveilederne vil redusere risiko for smittespredning.

Barn og ansatte med hustandsmedlemmer i karantene kan møte i barnehage/på skolen som normalt dersom de selv ikke er i karantene. For barn er dette avhengig av at bringe- og hentesituasjonen kan løses. 

 

Retningslinjer for testing ved mistanke om covid-19 

Det vises til Stavanger kommunens og Folkehelseinstituttets nettsider for informasjon om testing: 

https://www.stavanger.kommune.no/nyheter/alle-med-mistanke-om-covid-19-testes/

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/testkriterier/

Informasjon om testing finnes også på intranett.

 

 

Retningslinjene er gjeldende dags dato og gjelder inntil det skjer nasjonale og/eller kommunale endringer i disse.

 

                                                            *obs for feil angående nærkontakter i skjemaet. Alle nærkontakter skal nå i karantene som beskrevet i teksten over.