Stowarzyszenie

Statut Stowarzyszenia Polskiej Katolickiej Szkoły Sobotniej w Stavanger

§ 1 Osobowość prawna
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną jako organizacja społeczna pod nazwą Stowarzyszenie Polskiej Katolickiej Szkoły Sobotniej w Stavanger.
Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Brønnøysundregistrene pod nazwą Forening for Polsk Katolsk Lørdagsskole i Stavanger
Nr organizacyjny 992 680 016.

§ 2 Siedziba
Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Stavanger, przy Parafii Katolickiej pod wezwaniem św. Swithuna, St. Svithunsgt. 8, 4005 Stavanger.
Zajęcia odbywają się w Tjensvollskole, Tjensvollveien 54, 4021 Stavanger.
Adres korespondencyjny: Polsk Katolsk Lørdagsskole i Stavanger, Postboks 3012, 4392 Sandnes

§ 3 Cel i działalność
Celem Stowarzyszenia jest utworzenie i prowadzenie Polskiej Katolickiej Szkoły Sobotniej.
Zajęcia odbywać się będą w soboty, 2 razy w miesiącu.
Celem Szkoły jest:
– nauka języka polskiego, historii Polski oraz katecheza w języku ojczystym,
– pielęgnowanie polskich duchowych i kulturalnych wartości,
– kształtowanie pozytywnego stosunku dzieci i rodziców do wartości i tradycji narodu norweskiego,
– budowanie postaw zrozumienia i szacunku dla ludzi innych narodowości, wyznania i kultur, zgodnie z europejskim duchem tolerancji i wspólnoty.

§ 4 Członkostwo
Członkiem Stowarzyszenia może zostać zarówno osoba fizyczna jak i prawna, która akceptuje statut, działalność i cele Stowarzyszenia.
Członkostwo nabywa się na 1 rok po opłaceniu składki rocznej. Wszyscy członkowie, którzy opłacili składkę roczną najpóźniej do Walnego Zebrania, mają prawo głosowania w sprawach Stowarzyszenia oraz mogą być wybierani do jego organów.
Każdy członek Stowarzyszenia ma jeden głos. Członek Stowarzyszenia może występować w imieniu innego członka na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Dopuszczalne jest reprezentowanie tylko jednego członka.
Stowarzyszenie oczekuje od swoich członków postępowania zgodnego ze statutem i decyzjami Zarządu, a także zaangażowania w prace Stowarzyszenia.

§ 5 Składka członkowska
Wysokość rocznej składki członkowskiej jest ustalana na Walnym Zebraniu. Składkę należy uiścić gotówką lub przelewem w terminie wyznaczonym przez Zarząd. Składka nie podlega zwrotowi.

§ 6 Pozbawienie członkostwa
Członek Stowarzyszenia, który postępuje niezgodnie ze statutem bądź świadomie działa na szkodę Stowarzyszenia i jego celów może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia na podstawie decyzji podjętej na zebraniu Zarządu. Wniosek o pozbawienie członkostwa musi być uzasadniony przez Zarząd i dostarczony członkowi stowarzyszenia mailowo najpóźniej tydzień przed zebraniem Zarządu.

§ 7 Sprawy finansowe
W danym roku szkolnym rodzice/opiekunowie dzieci  uczęszczających na zajęcia do Szkoły uiszczają w opłatę semestralną (w przypadku katechezy – opłatę jednorazową), której wysokość ustala Zarząd.
Brak płatności w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem ucznia z listy.
W razie rezygnacji z zajęć wpłacone czesne nie podlega zwrotowi.
Działalność Stowarzyszenia może być również wspomagana dotacjami od władz, organizacji, firm oraz innych podmiotów.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. W prowadzeniu swojej działalności może wypłacać honorarium oraz zlecać wykonywanie usług osobom fizycznym i prawnym.

§ 8 Walne Zebranie
Naczelną władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.
Porządek obrad Walnego Zebrania winien zawierać:
– wybór przewodniczącego zebrania;
– wybór protokolanta zebrania;
– ustalenie i zatwierdzenie porządku obrad;
– sprawozdanie z działalności Zarządu;
– sprawozdanie finansowe;
– ustosunkowanie się do sprawozdań oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu;
– wolne wnioski.

Porządek obrad Walnego Zebrania może dodatkowo zawierać:
– ustalenie wysokości składek członkowskich;
– ustalenie liczby członków Zarządu i ich wybór;

Walne Zebranie zwoływane jest raz w roku, najpóźniej do 30 listopada.

Informacja o Walnym Zebraniu Stowarzyszenia następuje drogą pocztową lub pocztą elektroniczną najwcześniej 4 tygodnie, a najpóźniej 2 tygodnie przed datą zebrania.

Dodatkowe Walne Zebranie zwoływane jest w przypadku podjęcia takiej decyzji przez Zarząd Stowarzyszenia lub jeśli 1/4 członków Stowarzyszenia wystąpi z takim wnioskiem i przedstawi sprawy, które mają zostać omówione.

§ 9 Zarząd
Organem odpowiedzialnym za kierowanie Stowarzyszeniem jest Zarząd. Do obowiązków Zarządu należy:
– opracowanie planu pracy Szkoły i budżetu,
– dobór Rady Pedagogicznej/nauczycieli,
– wybór, mianowanie, odwoływanie osób ze stanowisk administracyjnych szkoły,
– odpowiedzialność za organizację i przeprowadzenie zajęć,
– utrzymywanie kontaktów z rodzicami/członkami
– reprezentowanie Stowarzyszenia i utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami.

Zarząd wybierany jest na Walnym Zebraniu na okres 2 lat i składa się co najmniej z 5 i co najwyżej 7 członków oraz 2 zastępców członków. Członkiem Zarządu może zostać rodzic szkolnego dziecka, nauczyciel, asystent oraz inny pracownik Szkoły. Walne Zebranie upoważnia Zarząd do ukonstytuowania się w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, członkowie, zastępcy członków. Dyrektor Szkoły oraz jego zastępca wchodzą automatycznie w skład Zarządu jako dodatkowi członkowie z racji sprawowanego urzędu. Kadencja członka Zarządu trwa 2 lata z możliwością przedłużenia o kolejne 2 lata.

Dyrekcja szkoły składa się z Dyrektora oraz jego Zastępcy.

§ 10 Pełnomocnictwo
Pełnomocnikiem Stowarzyszenia oprócz Zarządu może zostać osoba bądź osoby do tego powołane przez Zarząd.

§ 11 Rok rozliczeniowy
Rokiem rozliczeniowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

§ 12 Składanie wniosków
Członek Stowarzyszenia, który chce otrzymać decyzję w sprawie swojego wniosku na Walnym Zebraniu powinien złożyć wniosek pisemnie do Zarządu najpóźniej na 2 tygodnie przed zebraniem.

§ 13 Zmiana statutu
Do zmian statutowych Stowarzyszenia wymagane jest co najmniej 2/3 większości głosów na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia.

§ 14 Rozwiązanie Stowarzyszenia
Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić, jeżeli na dwóch kolejno po sobie następujących zebraniach Stowarzyszenia, z których jedno jest Walnym, opowie się za tym 2/3 członków uprawnionych do głosowania. W wypadku rozwiązania Stowarzyszenia i jego likwidacji, ewentualny majątek Stowarzyszenia zostaje przekazany na cele zgodne z duchem i działalnością Stowarzyszenia.
Rozwiązanie lub zawieszenie działalności Stowarzyszenia może nastąpić w trybie nagłym decyzją Zarządu, jeśli nie jest możliwa realizacja celów statutowych Stowarzyszenia (brak lokalu, brak kadry pedagogicznej itp.).
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy prawne dotyczące działania organizacji społecznych w Norwegii.

§ 15 Zatwierdzenie statutu
Niniejszy statut obowiązuje po jego zatwierdzeniu na zebraniu inicjującym powstanie Stowarzyszenia w dniu 6 września 2008.

Stavanger, 6 września 2008

Zatwierdzone przez Proboszcza Katolickiej Parafii pod wezwaniem Św. Swithun’a w Stavanger w dniu 08.10.2008

Ks. Rolf Bowitz

   1. Zmiany w § 7,8,9 wprowadzono po Walnym Zebraniu w dn. 26.10.2013r.
   2. Zmiany wprowadzone po Po Walnym Zebraniu w dn.26.10.2014r. Doszły § 7 – Konflikty wewnątrzszkolne i  §8 – Procedury w momencie wypadków. Uprzednie §7-15 stają się §9-17.
   3. Zmiany w §2, 4, 5, 11 i 16 wprowadzono po Walnym Zebraniu w dn. 25.05.2019r.
   4. Zmiany w §11 wprowadzono po Walnym Zebraniu w dn. 27.11.2020r. (zebranie online ZOOM).
   5. Zmiany wprowadzone po Walnym Zebraniu 20.11.2021r. :
    • §7 Konflikty wewnątrzszkolne oraz §8 Procedury w momencie wypadków przeniesione zostały do Regulaminu Porządkowego szkoły jako §4 i §5.
    • § 9-17 stają się kolejno §7- 15
    • Zmiany w w treści §4.