Regulamin szkoły

Regulamin porządkowy Polskiej Katolickiej Szkoly Sobotniej (PKSS) w Stavanger

§1. Prawa i obowiązki ucznia

1. Uczeń ma prawo:
1.1 do nauki w warunkach poszanowania godności osobistej oraz własnych przekonań
1.2 do wyrażania własnych opinii, które jednak nie mogą uwłaczać godności innych
1.3 do zapoznania się z programem nauczania, jego treściami, celami i wymaganiami
1.4 do znajomości celów lekcji oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji
1.5 do zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w toku lekcji
1.6 do znajomości wymagań przedmiotowych i zakresu materiału przewidzianego do kontroli/ sprawdzianu
1.7 do ciekawych i urozmaiconych lekcji
1.8 do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce (dotyczy to klas 3 – 6, zaś w klasach
młodszych będzie stosowana ocena opisowa)
1.9 do opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających mu bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej
1.10 do uzyskania od nauczyciela pomocy w klasie i szkole

2. Uczeń ma obowiązek:
2.1 przygotowywać się oraz uważnie i aktywnie brać udział w zajęciach lekcyjnych (tu: uczeń nieobecny na zajęciach powinien uzupełnić materiał i odrobić pracę domową wg wskazówek nauczyciela zawartych w mailu wysłanym rodzicom po zajęciach)
2.2 starannie i systematycznie odrabiać zadaną pracę domową
2.3 posiadać i szanować podręcznik
2.4 wykonywać polecenia nauczyciela, okazywać szacunek osobom starszym oraz koleżeńsko odnosić sie do innych uczniów
2.5 kulturalnie zachowywać się w czasie lekcji i przerw (nie przekrzykiwać się i nie hałasować, nie biegać, itp.)
2.6 przestrzegać porządku i czystości w klasie oraz w szkole (tu m.in. nie ruszać/nie używać przedmiotów należących do norweskich uczniów, a pozostawionych w klasie oraz zmieniać obuwie w szkole)
2.7 przebywania na terenie szkoły przez cały czas trwania zajęć i nie oddalania się bez
zgody/wiedzy nauczyciela

3. Zabrania się uczniom:
3.1 straszenia, stosowania przemocy czy przymusu wobec innych uczniów
3.2 używania na lekcjach telefonów komórkowych oraz innych urządzeń/gier elektronicznych.
Tu: nauczyciel ma prawo odebrać uczniowi telefon/grę i wydać go rodzicom po zajęciach.
Dotyczy to również niebezpiecznych (zdaniem nauczyciela) przedmiotów przyniesionych przez uczniów do szkoły.
3.3 wprowadzania do budynku szkoły osób trzecich
3.4 noszenia ubiorów z symbolami promującymi alkohol, narkotyki lub nawołującymi do postaw nietolerancji

4. W przypadku, gdy uczeń:
4.1 nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, określonych w Regulaminie Szkoły pkt. 2 i 3,
4.2 swoim zachowaniem utrudnia pracę nauczyciela i kolegów,
4.3 zagraża ich bezpieczeństwu i zdrowiu,
Dyrekcja zastrzega sobie prawo do usunięcia ucznia ze szkoły po uprzednim pisemnym ostrzeżeniu i upomnieniu doręczonym rodzicom/opiekunom.
Od decyzji Dyrekcji przysługuje prawo odwołania się do Zarządu Szkoły w terminie 2 tygodni od otrzymania decyzji Dyrekcji.

§2. Prawa i obowiązki rodziców

1. Rodzice mają prawo do:
1.1 przebywania w budynku szkoły w czasie sobotnich zajęć
1.2 informacji na temat programu nauczania oraz do składania propozycji jego zmian
1.3 informacji o postępach dziecka w nauce
1.4 uczestniczenia w akademiach, uroczystościach, spotkaniach organizowanych przez klasę/szkołę
1.5 zgłaszania do nauczycieli, Dyrekcji szkoły i Zarządu Stowarzyszenia uwag i wniosków dotyczących pracy szkoły
1.6 aktywnego uczestnictwa w walnych zebraniach Stowarzyszenia PKSS
1.7 rodzice rodzeństw, które kończą zajęcia o różnych porach mają prawo do świetlicy dla młodszego dziecka/dzieci

2. Rodzice są zobowiązani do:
2.1 zapoznania się ze statutem Stowarzyszenia PKSS w Stavanger oraz regulaminem szkoły
2.2 współpracy ze szkołą
2.3 pełnienia dyżurów klasowych/szkolnych wg grafiku sporządzonego przez nauczyciela i osobę kontaktową w klasie
2.4 śledzenia na bieżąco internetowej strony szkoły i zapoznawania się z pojawiającymi się tam komunikatami
2.5 zapoznawania się z zawiadomieniami otrzymywanymi mailem od nauczyciela po zajęciach, a dotyczącymi m.in. zadanej pracy domowej i dopilnowania, aby uczeń zadaną pracę domową odrobił
2.6 regularnego i punktualnego przywożenia/przysyłania dziecka na zajęcia oraz do punktualnego odbierania dziecka po zajęciach
2.7 zainteresowania postępami dziecka w nauce
2.8 regularnego i terminowego uiszczania opłaty za szkołę
2.9 pisemnego poinformowania Dyrektora Administracyjnego o ewentualnej rezygnacji z miejsca w szkole
2.10 pisemnego poinformowania wychowawcy oraz Dyrektora Administracyjnego o zmianie adresu, telefonu, e-maila
2.11 pisemnego (mailowo) poinformowania wychowawcy o ewentualnej nieobecności dziecka na zajęciach
2.12 Aby uczeń mógł otrzymać zaświadczenie o ukończeniu roku szkolnego wymagane jest 60% frekwencji na zajęciach.

3. Inne postanowienia dotyczące rodziców/opiekunów:
3.1 Nie wolno wjeżdżać samochodem i parkować pod samymi drzwiami budynku szkoły.
Parkować można na szkolnym parking przy bramie lub na parkingu przy kościele za szkołą.
3.2 Na terenie szkolnym (boisko, parking, plac zabaw, wiata rowerowa, itp) obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
3.3 W klasach, w budynku szkolnym oraz na terenie szkolnym obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego płomienia, tj. świeczek, latarenek, zimnych ogni itp.
3.4 Rodzicom/opiekunom nie wolno dzwonić do dziecka w czasie lekcji (ale można to robić w czasie długiej przerwy).
3.5 Trzy kolejne nieusprawiedliwione nieobecności ucznia na zajęciach powodują skreślenie go z listy. Decyzję tę podejmuje Dyrektor Administracyjny w porozumieniu z wychowawcą klasy po uprzednim nawiązaniu kontaktu (lub próbach nawiazania takiego kontaktu) z rodzicami ucznia.
3.6 Ponieważ szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione, rodzice powinni zadbać o to, aby uczeń nie przynosił na zajęcia przedmiotów szczególnie wartościowych.
3.7 Uczniom nie wolno niszczyć wyposażenia szkoły ani używać rzeczy będących własnością innych uczniów. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają materialnie rodzice/opiekunowie.

§3. Prawa i obowiązki nauczycieli i wychowawców klas

1. Nauczyciele mają prawo do:
1.1 nauczania zgodnie z wybranymi przez siebie i uzgodnionymi z Dyrekcją metodami
nauczania, przestrzegając etyki zawodowej i przepisów prawa
1.2 współudziału w formułowaniu programu nauczania i wychowania obowiązującego w
szkole
1.3 ustalania zasad zadawania, przeprowadzania i oceniania pracy domowej oraz sprawdzianów ze swojego przedmiotu
1.4 wyboru podręcznika/zeszytu do swojego przedmiotu po uprzedniej konsultacji z Dyrekcją
1.5 indywidualnych rozmów z dziećmi i rodzicami
1.6 składania do Dyrekcji propozycji zmian dotyczących form działalności i programu szkoły

2. Do obowiązków nauczycieli należy:
2.1 rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą
2.2 w nauczeniu realizować założenia „Podstawy programowej dla uczniów polskich za granicą” oraz statutowe cele działalności szkoły
2.3 kształtować u uczniów pozytywny obraz Polski oraz demokratyczne postawy moralne i obywatelskie
2.4 stosować się do postanowień Dyrekcji i przestrzegać wyznaczanych terminów
2.5 być przygotowanym do zajęć lekcyjnych i punktualnie je rozpoczynać oraz kończyć
2.6 tak szybko, jak tylko możliwe informować Dyrekcję o chorobie i związaną z tym nieobecnością na zajęciach/spóźnieniu
2.7 w przypadku nieobecności bezwzględnie przesłać konspekt lekcji Dyrekcji lub nauczycielowi zastępującemu, tak aby ewentualne zastępstwo przebiegało płynnie i bez strat w nauczaniu
2.8 dbać o jakość własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej
2.9 utrzymywać na bieżąco kontakt z rodzicami informując ich o przerabianym materiale, zadanej pracy domowej i innych sprawach szkolnych najpóźniej w trzecim dniu po szkolnych zajęciach
2.10 przy pomocy osoby kontaktowej zorganizować dyżury rodziców w czasie lekcji i zadbać o dobrą współpracę rodziców ze szkołą
2.11 przy pomocy rodzica dyżurującego zadbać o porządek oraz bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć/przerw
2.12 natychmiast ingerować w przypadkach mobingu, wandalizmu, czy innego naruszenia regulaminu szkoły lub ogólnie przyjętych zasad współżycia
2.13 udzielać uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń i zadbać o dobrą atmosferę
w klasie
2.14 uczestniczyć w zebraniach Rady Pedagogicznej

§4 Konflikty wewnątrzszkolne

W momencie otrzymania sygnału o konflikcie, jaki wystąpił między nauczycielem a rodzicami postanawia się co następuje:
1.1. W sytuacji konfliktu nauczyciel podejmuje z rodzicem/rodzicami rozmowę wyjaśniającą, w której obie strony starają się zrozumieć przyczyny konfliktu i wspólnie ustalić sposoby jego rozwiązania§.
1.2. W przypadku niezadowalającego rozwiązania Dyrektor Szkoły w ramach sprawowanego nadzoru podejmuje działania wyjaśniające oraz dokonuje oceny sytuacji w celu określenia źródła konfliktu, zweryfikowania zgodności zarzutów z rzeczywistymi działaniami oraz podejmuje mediacje między stronami konfliktu.
1.3. Ostatecznie nierozwiązana sprawa skierowana zostaje do Zarządu Szkoły, który staje się negocjatorem w sytuacji konfliktowej. Zarząd ma prawo narzucić stronom konfliktu rozwiązanie, które uzna za najbardziej optymalne z punktu widzenia interesów szkoły, z pozbawieniem członkostwa włącznie (& 6). Strony muszą się podporządkować decyzjom Zarządu, które są ostateczne i nie ma od nich odwołania.

§5 Procedury w momencie wypadków

5.1. W momencie zaistnienia wypadku/zdarzenia z udziałem ucznia stosuje się ogólnie przyjęte zasady obowiązujące w norweskim szkolnictwie.
5.2. Rodzic otrzymuje w dniu zdarzenia mailowo raport ze zdarzenia/wypadku. Kopia raportu przekazywana jest do administracji.

§6. Postanowienia końcowe:

6.1 Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców w osobach rodziców kontaktowych oraz Dyrekcję Szkoły
6.2 Prawo zgłaszania propozycji zmian w postanowieniach regulaminu posiadają: uczniowie, rodzice, nauczyciele, Dyrekcja Szkoły i Rada Pedagogiczna oraz Zarząd Stowarzyszenia
6.2. Sprawy sporne wynikające z niniejszego regulaminu rozstrzyga Dyrektor Szkoły samodzielnie w oparciu o regulacje zawarte w Statucie Stowarzyszenia, bądź też w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia

INFORMACJE DODATKOWE

■ Dla wszystkich grup zajęcia zaczynają się o 10:15. Prosimy o punktualność zarówno rano jaki i przy odbieraniu dzieci ze szkoły. (Dzieci, które będą uczęszczały jedynie na katechezę przychodzą na wyznaczoną w planie zajęć godzinę.)

■ Uczniowie są wpuszczani do szkoły – 5 minut przed dzwonkiem – wchodzą do klasy wraz ze swoim nauczycielem.

■ Odbiór dziecka (w grupach przedszkolnych i klasach młodszych) zawsze należy zgłaszać do nauczyciela. Jeżeli inna osoba, niż rodzic, ma odebrać dziecko po zajęciach – informację przekazujemy przed lekcjami wychowawcy klasy.

■ Dzieci przynoszą na zajęcia:
– podręczniki, zeszyty, piórniki, obuwie na zmianę.
– matpakke z kanapkami lub jakąś inną przekąskę np.jogurt. Prosimy o nie dawanie dzieciom czekoladowych batoników. W czasie długiej przerwy zapewniamy dzieciom owoce i napoje.
– w grupach przedszkolnych mile widziane ubranie na zmianę – w razie nieprzewidzianych 'wypadków’.
– odpowiednie do pogody ubranie umożliwiające wyjście na zewnątrz.

■ Nieobecności: Nieobecności dzieci zgłaszamy u prowadzącego zajęcia mailowo – 3 nieusprawiedliwone pod rząd nieobecności skutkują skreśleniem ucznia z listy.

■ Na krótkich 5 -minutowych przerwach – uczniowie przebywają w sali pod opieką nauczyciela – nie mogą przebywać na korytarzu ( w tym czasie moga wyjsc do WC -ale pojedynczo, napić się,przegryźć coś itp). Dyżurujący rodzice nadzorują, w porozumieniu z nauczycielem, porządek na korytarzu.

■ Na długiej przerwie pierwsze 10 minut – posiłek w klasie ( i tylko w klasie), a kolejne 20 minut spędzamy na boisku szkolnym pod opieką nauczycieli i dyżurnych.

■ Na dwór uczniowie wychodzą razem i w sposob zorganizowany.

■ Uczniom zabrania sie biegania po korytarzach i schodach, rzucania i kopania rzeczy które są pozostawione przez uczniow Tjensvoll Skole. Nie używamy rzeczy, które nie sa własnością Szkoły Sobotniej.

■ Raz w roku będzie przeprowadzany alarm-przeciwpożarowy.

Dla Rodziców, opiekunów i osób trzecich:

■ Zakaz palenia papierosów na terenach szkolnych (dotyczy również wiaty rowerowej) w czasie trwania zajęć w Szkole Sobotniej – w godz. 10.00-15.00.

Parkowanie na terenie szkoly dozwolone w miejscach do tego wyznaczonych, przestrzegając obowiązujących przepisów oraz znaków drogowych. PARKINGI
Szkoła nie ponosi odpowiedzilności za ewentualne uszkodzenia samochodów na parkingu.

Osoby prywatne i organizacje, które zamierzają na terenie szkoły przeprowadzenie akcji typu: wywiady, zbieranie podpisów, wywieszanie plakatów, rozdawanie ulotek itp. muszą uzyska na to zgodę Zarządu i Dyrekcji nie później niż na tydzień przed planowaną akcją. Zarząd i Dyrekcja zastrzegają sobie prawo do nietłumaczenia się ze swoich decyzji.