Poradnie

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA psycholog@szkolawstavanger.no

Justyna Błachno-Gwizdała – Psycholog, psychoterapeutka z uprawnieniami pedagogicznymi. Absolwentka Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 4-letniego całościowego kursu psychoterapii systemowej. Doświadczenie w zakresie poradnictwa i psychoterapii indywidualnej i rodzin oraz w zakresie prowadzenia warsztatów dla młodzieży i rodziców małych dzieci.

Barbara Makówka – absolwentka Psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych „Problemy psychologii klinicznej dzieci i młodzieży” na Uniwersytetcie Humanistycznospołecznym SWPS w Katowicach. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Obecnie w trakcie szkolenia z zakresu psychoterapii w nurcie systemowym. Doświadczenie zawodowe zdobywała, uczestnicząc w różnych kursach z zakresu psychologii dzieci i młodzieży, w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Konsultacje oraz porady z zakresu psychologii dziecięcej i rodzinnej. Indywidualne spotkania z dzieckiem lub rodzicem oraz spotkania rodzinne.

Polecane:
http://www.psychotekst.pl
http://agnieszkastein.pl
http://dziecisawazne.pl/
http://bycblizej.pl/category/psychologia-dziecka
http://fdds.pl

PEDAGOG SZKOLNY pedagog@szkolawstavanger.no

Magda Stefańska – magister pedagogiki, dyplomowany terapeuta i diagnosta psychopedagogiczny. Absolwentka studiów magisterskich i podyplomowych Uniwesytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Konsultacje i pomoc pedagogiczno-psychologiczna dla dzieci, rodzicó i nauczycieli w zakresie: zadań ogólnowychowawczych, profilaktyki wychowawczej , pracy korekcyjno-wyrównawczej, indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej oraz wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola i szkoły.

PORADNIA LOGOPEDYCZNA logopeda@szkolawstavanger.no  lub mkrupa.logopeda@gmail.com

Malwina Krupa– Logopeda, pedagog specjalny. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Doświadczenie – praca jako nauczyciel logopeda w kilku przedszkolach, w tym w przedszkolu dwujęzycznym, odbyty staż w zespole szkół podstawowych oraz liczne praktyki i hospitacje m.in. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szpitalu, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, Instytucie Głuchoniemych w Warszawie i Fundacji SCOLAR.

Poradnia realizuje zadania w zakresie:
– diagnozy
– terapii
– profilaktyki
– doradztwa

Diagnostyka i i terapia wad i zaburzeń mowy takich, jak:
opóźniony rozwój mowy
– kapacyzm – zastępowanie głosek K oraz G odpowiednio głoskami T oraz D
– seplenienie – nieprawidłowa realizacja głosek: S, Z, C, DZ, Ś, Ź, Ć, DŹ, SZ, Ż, CZ, DŻ
– reranie – brak lub nieprawidłowa realizacja głoski R
oraz terapia zaburzeń mowy i komunikacji o typie:
– rozwojowej niepłynności mowy
– jąkania

W zależności od potrzeb konsultacje logopedyczne obejmują:
– ocenę rozwoju mowy dziecka
– wyjaśnienie istoty zaburzenia
– prognozę czasu trwania terapii
– przekazanie rodzicom lub opiekunom instrukcji dotyczącej prowadzenia terapii z dzieckiem w domu
– podanie zakresu ćwiczeń
– udostępnienie materiałów potrzebnych do wykonywania tych ćwiczeń