!!! LEGITYMACJE SZKOLNE !!!

Uczniowie otrzymaj wnioski i upoważnienia w pierwszym dniu zajęć stacjonarnych. Szkoła wysyła wnioski zbiorczo – prosimy o dopilnowanie złożenia wniosków o wydanie/przedłużenie legitymacji. Ważne, aby dla każdego ucznia złożyć wniosek o wydanie/przedłużenie legitymacji, od tego zależą ewentualne dofinansowania z Fundacji w Polsce.

Wnioski oraz upoważnienia do pobrania również poniżej.

Dane osobowe dziecka/nauczyciela wpisujemy drukowanymi literami. Na wnioskach i upoważnieniach nie można nic poprawiać ( przerabiać daty, poprawiać literówek) – należy, w razie pomyłki, wniosek wypełnić na nowo.
Deklarując we wniosku polskie obywatelstwo dziecka/nauczyciela należy dołączyć kopie polskiego dokumentu tożsamości, deklarując obywatelstwo innego państwa np. norweskie  – kopię odpowiedniego paszportu.
Legitymacje wydaje konsulat właściwy ze względu na siedzibę szkoły – czyli w naszym przypadku konsulat w Oslo. Konsulat ma 30 dni na wydanie legitymacji od daty wpłynięcia wniosków.

Dla każdego ucznia rodzic składa komplet dokumentów:
Wyrobienie legitymacji:
1. wniosek WNIOSEK – LEGITYMACJA UCZNIA
2. upoważnienie   UPOWAŻNIENIE (dla uczniów)
3. kopia ważnego dokumentu tożsamości dziecka (paszport, dowód osobisty z datą ważności)

Przedłużenie legitymacji:
2. upoważnienie   UPOWAŻNIENIE (dla uczniów)
2. legitymacja
 
Nauczyciel składa komplet dokumentów:
Wyrobienie legitymacji:
1. wniosek WNIOSEK – LEGITYMACJA NAUCZYCIELA
2. upoważnienie UPOWAŻNIENIE (dla nauczycieli)
3. kopia ważnego dokumentu tożsamości dziecka (paszport, dowód osobisty z datą ważności)
Przedłużenie legitymacji:
2. legitymacja

WAŻNE – legitymacja jest ważna tylko z innym dowodem tożsamości (paszportem czy dowodem osobistym dziecka/nauczyciela) ponieważ nie ma na niej zdjęcia !!!!
Osobą upoważnioną z ramienia szkoły do potwierdzania wniosków i odbiór legitymacji z konsulatu jest Pani Agnieszka Langvann.

Wniosek można również składać indywidualnie  (szkoła musi potwierdzić uczestnictwo ucznia/nauczyciela w zajęciach):

  • osobiście w konsulacie
  • za pośrednictwem poczty – wtedy jest potrzebny poświadczenie notarialne podpisu rodzica.

 

Informacje dodatkowe dot. legitymacji:
Legitymacje wydawane są bezpłatnie.
Zgodnie z ustawą uprawnienie do ulgi z tytułu legitymacji wynosi:

  1. 37% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych,
  2. 49% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych.

W kontekście pytań o ulgi na bilety jednorazowe na przejazd komunikacją miejską – autobusową lub tramwajową wyjaśniamy, że legitymacje nie uprawniają do ulg na przejazd tymi środkami transportu. Przypominamy, że małoletni pobierający naukę w Polsce również takiej ulgi nie posiadają z mocy przepisów rangi ustaw lub rozporządzeń. Kwestia opłat za bilety jednorazowe, kręgu osób uprawnionych do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów jest regulowana w Polsce przede wszystkim przez prawo miejscowe (uchwały rad gmin) – np. poprzez przyjęcie uchwały Rady Miasta, w której ustalony jest katalog osób uprawnionych do przejazdów ulgowych oraz wymiar ulg.

Ulga przysługuje uczniom do ukończenia 18 roku życia, a legitymacja jest ważna z dokumentem stwierdzającym tożsamość i wiek ucznia. Legitymacje wydane na rok szkolny kończący się w państwie wydania w 2017 r. zachowują ważność na kolejny rok szkolny.

W załączniku informacje miedzy innymi odnośnie przysługujących zniżek – Informacja_Konsulat_25.04.17

Dz.U. -Rozporządzenie MIiB