!!! LEGITYMACJE SZKOLNE !!!

Wznowiliśmy procedurę zbierania wzniosków o legitymacje uczniowskie/nauczycielskie.
Wnioski będziemy wysyłać zbiorczo. Uczniowie otrzymaj wnioski i upoważnienia w pierwszym dniu zajęć stacjonarnych.

Wnioski oraz upoważnienia do pobrania również poniżej.

Dane osobowe dziecka/nauczyciela wpisujemy drukowanymi literami. Na wnioskach i upoważnieniach nie można nic poprawiać ( przerabiać daty, poprawiać literówek) – należy, w razie pomyłki, wniosek wypełnić na nowo.
Legitymacje wydaje konsulat właściwy ze względu na siedzibę szkoły – czyli w naszym przypadku konsulat w Oslo. Konsulat ma 30 dni na wydanie legitymacji od daty wpłynięcia wniosków.

Dla każdego ucznia rodzic składa komplet dokumentów:

2. upoważnienie tylko przy wyrabianiu legitymacji po raz pierwszy  UPOWAŻNIENIE (dla uczniów)  
3. kopia ważnego dokumentu tożsamości dziecka (paszport, dowód osobisty z datą ważności) tylko przy wyrabianiu legitymacji po raz pierwszy
4. dodatkowo legitymacja, w przypadku przedłużania jej ważności
Deklarując we wniosku polskie obywatelstwo dziecka należy dołączyć kopie polskiego dokumentu tożsamości, deklarując obywatelstwo innego państwa np. norweskie  – kopię odpowiedniego paszportu.
(Szkoła wystawia dodatkowy dokument potwierdzający pobieranie nauki przez Państwa dziecko wyszczególniony w załącznikach.)
 
Nauczyciel składa komplet dokumentów:
2. upoważnienie tylko przy wyrabianiu legitymacji po raz pierwszy UPOWAŻNIENIE (dla nauczycieli)
3. kopia ważnego dokumentu tożsamości (paszport, dowód osobisty z datą ważności) tylko przy wyrabianiu legitymacji po raz pierwszy
4. dodatkowo legitymacja, w przypadku przedłużania jej ważności
Deklarując we wniosku polskie obywatelstwo należy dołączyć kopie polskiego dokumentu tożsamości, deklarując obywatelstwo innego państwa np. norweskie  – kopię odpowiedniego paszportu.
(Szkoła wystawia dodatkowy dokument potwierdzający prowadzenie zajęć w szkole.)

WAŻNE – legitymacja jest ważna tylko z innym dowodem tożsamości (paszportem czy dowodem osobistym dziecka/nauczyciela) ponieważ nie ma na niej zdjęcia !!!!
Osobą upoważnioną z ramienia szkoły do potwierdzania wniosków i odbiór legitymacji z konsulatu jest Pani Aleksandra Gałecka.

Wniosek można również składać indywidualnie  (szkoła musi potwierdzić uczestnictwo ucznia/nauczyciela w zajęciach) – :

  1. osobiście w konsulacie
  2. za pośrednictwem poczty – wtedy jest potrzebny poświadczenie notarialne podpisu rodzica.

 

Informacje dodatkowe dot. legitymacji:

Legitymacje wydawane są bezpłatnie.

Zgodnie z ustawą uprawnienie do ulgi z tytułu legitymacji wynosi:

  1. 37% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych,
  2. 49% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych.

W kontekście pytań o ulgi na bilety jednorazowe na przejazd komunikacją miejską – autobusową lub tramwajową wyjaśniamy, że legitymacje nie uprawniają do ulg na przejazd tymi środkami transportu. Przypominamy, że małoletni pobierający naukę w Polsce również takiej ulgi nie posiadają z mocy przepisów rangi ustaw lub rozporządzeń. Kwestia opłat za bilety jednorazowe, kręgu osób uprawnionych do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów jest regulowana w Polsce przede wszystkim przez prawo miejscowe (uchwały rad gmin) – np. poprzez przyjęcie uchwały Rady Miasta, w której ustalony jest katalog osób uprawnionych do przejazdów ulgowych oraz wymiar ulg.

Ulga przysługuje uczniom do ukończenia 18 roku życia, a legitymacja jest ważna z dokumentem stwierdzającym tożsamość i wiek ucznia. Legitymacje wydane na rok szkolny kończący się w państwie wydania w 2017 r. zachowują ważność na kolejny rok szkolny.

W załączniku informacje miedzy innymi odnośnie przysługujących zniżek – Informacja_Konsulat_25.04.17

Dz.U. -Rozporządzenie MIiB